next up previous
Next: Livsverdenerkjennelse og Up: Dyrs erkjennelse og moral Previous: Morgans kanon og

Erkjennelse

Jon Ivar Skullerud
Tue May 23 14:15:42 BST 1995