next up previous
Next: Lek og symbolsk Up: Erkjennelse Previous: Intelligens og hierarki

Lek og bedrag

Et kvalitativt nytt trinn i organiseringen av livsverden er uekte aktivitet, som lek og bedrag. Dette innebærer at en ikke bare har kategorisert omverden, og således kan behandle den `distansert'; man kan også se sin egen aktivitet som gjenstand for kategorisering og refleksjon. Ikke bare blir den ytre verdens direkte, umiddelbare handlingssignifikans svekket, også den direkte betydningen av ens egne handlinger svekkes: En kan altså utføre en handling uten at den betyr det den vanligvis gjør, dvs. utføre den uten egentlig å utføre den. Denne falskheten er en viktig betingelse både for mange former for komplekst sosialt samspill, for symbolsk atferd og tenking, for internaliseringen av tenkingen, og for bevissthet om mentale tilstander. I forbindelse med det siste er det nyttig å skjelne mellom forskjellige nivåer av intensjonalitet:

I utviklingen av disse evnene spiller lek og bedrag to vesentlig forskjellige roller.

Jon Ivar Skullerud
Tue May 23 14:15:42 BST 1995