next up previous
Next: Moral og natur Up: Dyrs erkjennelse og moral Previous: Bedrag og høyere

Moral

Jon Ivar Skullerud
Tue May 23 14:15:42 BST 1995